Shohada Hazara International Conference 2021

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

_____________________________

SPEAKERS HIWM Syed Ali Raza Rizvi

HIWM Hashim Musavi HIWM Raja Nasir Abbas Jafari

HIWM Jafar Ali Najm HIWM Amin Shahidi

HIWM Ejaz Ashna

HIWM Ali Hasnain Hussaini

HIWM Idreesul Hassan

HIWM Amir Mukhtar Faezi

HIWM Arif Wahidi

HIWM Syed Amir Hussain Naqvi

HIWM Syed Mureed Hussain Naqvi

Relatives of the Shohada